1. Postanowienia ogólne.

1.1. STRONA INTERNETOWA „URZĄDZENIA BIOMAGNETYCZNE” działająca pod adresem https://poznajhealy.pl (zwana dalej Akademia Diagnosty Blog) stanowi własność firmy AURUM Instytut Medycyny Holistycznej Dorota Chmielewska (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AURUM Instytut Medycyny Holistycznej Dorota Chmielewska

adres firmy: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 20 NIP: 77910662668 Regon: 302631110 wpisanego do CEIG tel: 882 107 486

1.2 Akademia Diagnosty Blog jako główne założenie posiada pełnienie funkcji bloga na tematy dotyczące urządzeń biomagnetycznych oraz informacji związanych z produktami zawartymi na stronie www.akademiadiagnosty.pl. Strona ta ma na celu być nośnikiem informacji między Klientami a Sprzedawcą. Oprócz wielu ciekawych informacji, porad, i innych tematów dotyczących zdrowia, sporadycznie będą pojawiać się również ciekawe produkty uzupełniające ofertę www.akademiadiagnosty.pl

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Akademii Diagnosty Blog, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dostęp do materiałów szkoleniowych i szkoleń udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej www.akademiadiagnosty.pl.

1.4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https://poznajhealy.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów korzystających z usług Akademii Diagnosty Blog, w pełnym zakresie usług świadczonych przez Akademię Diagnosty Blog.

1.6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają poprzez pobranie wybranego szkolenia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

1.7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://poznajhealy.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam szkoleń, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz umożliwieniu Klientom dostępu do wybranych szkoleń i odtworzenie ich drogą on-line.

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Korzystanie z zasobów Sklepu jest możliwe również bez logowania się – wówczas zostanie automatycznie utworzone konto użytkownika na podstawie danych podanych w formularzu zamówienia. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji (lub formularza zamówienia) zawierającego: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień oraz korzystania z zakupionego dostępu do szkoleń niezbędny jest: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Ponadto Kupujący powinien posiadać urządzenie drukujące lub dostęp do urządzenia drukującego. W przypadku zakupu dostępu do szkoleń w zakresie obsługi urządzeń pomiarowo- diagnostycznych zalecane jest posiadanie takich urządzeń na wyposażeniu , w trakcie odbywania szkolenia.

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 1. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową http://akademiadiagnosty.pl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie, przez Klienta Sklepu, zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór szkolenia na stronie http://akademiadiagnosty.pl/ kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Kupuję”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia szkolenia za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim

 1. Ceny , płatność i dostawa szkolenia

4.1. Ceny szkoleń prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

4.2. Po wybraniu i opłaceniu szkolenia klient otrzymuje prawo dostępu do szkolenia i możliwość jego odtwarzania bez ograniczeń w ciągu 45 dni od momentu uruchomienia szkolenia. Czas udostępnienia szkolenia liczy się od momentu zakupu przez klienta dostępu do danego szkolenia i kończy się o godzinie 24.00, 45-go dnia od momentu zakupu szkolenia.

4.3. Klient posiada 14 dni, od dnia zakupu dostępu do szkolenia na zwrot dostępu do szkolenia, pod warunkiem braku aktywacji szkolenia.

4.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili zakupu przez Klienta wybranego szkolenia.

4.5. Płatność za wybrane szkolenie jest płatna przy użyciu platformy „przelewy 24”, PayPal lub poprzez przelew elektroniczny.

4.6.Dostęp do szkolenia zostaje uruchomiony po zaksięgowaniu należności na koncie Sklepu.

4.7. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT -zależnie od deklaracji klienta.

 1. Dostawa. 

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest dokonywana poprzez stronę internetową www.akademiadiagnosty.pl, na której zostaje udostępnione zakupione przez Klienta szkolenie

5.2. Klient ma możliwość wyłącznie odtwarzania zakupionego szkolenia bez możliwości przegrywania go na inne nośniki elektroniczne

5.3 Wszelkie przegrywanie , udostępnianie i odtwarzanie osobom trzecim jest zabronione i w przypadku ujawnienia takich działań Sprzedający wystąpi do Kupującego na drodze Sądowej o zwrot poniesionych strat.

5.3. Dostęp do szkoleń za pośrednictwem Sklepu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na wszystkich miejscach na świecie , gdzie jest dostęp do sieci internetowej on line.

Wszelkie przewalutowania dokonywane są poprzez bank Klienta lub dostawcę płatności PayPal oraz przelewy24.

5.4. Czas realizacji zamówienia jest odwrotny i uzależniony wyłącznie od wpływu środków na konto Sprzedawcy. Klient po dokonaniu płatności ma natychmiast dostęp do wybranych i zakupionych szkoleń pod warunkiem, że pieniądze wpłynęły na konto Sprzedającego. O tym fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

5.5  W przypadku braku możliwości uruchomienia szkolenia Klient ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o zaistniałym fakcie drogą elektroniczną 24h lub telefoniczną, tel. 537 197 979 w godz. 9-17 pon.-pt. Należy jednocześnie podać dokładny opis zaistniałej przeszkody w odbiorze szkolenia.

5.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do szkolenia w miejscach , w których jest ograniczony dostęp do sieci on-line lub Klient posiada zbyt słabe łącze internetowe uniemożliwiające odtworzenie szkoleń.

5.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odsłuchania szkoleń w przypadku braku posiadania słuchawek lub głośników na wyposażeniu urządzeń elektronicznych .

5.8 Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwość otrzymania dokumentów udostępnionych do wydruku, w przypadku braku sprzętu drukującego lub dostępu do takiego urządzenia przez Kupującego.

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

6.3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

6.4. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na udostępnione szkolenia

6.5 Reklamacji podlega wyłącznie techniczna część szkolenia tj. nagłośnienie, obraz . Merytoryczna część szkolenia tj. zakres wiedzy i otrzymane w czasie szkolenia treści szkoleniowe nie podlegają reklamacji.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2 Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconej kwoty za dostęp do szkolenia jest poinformowanie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy przed odblokowaniem dostępu do szkolenia, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakupu dostępu do szkolenia. Uruchomienie szkolenia uniemożliwia odstąpienie od umowy nawet jeżeli nie upłynęło 14 dni od momentu zawarcia umowy. Aktywowany dostęp do szkolenia traktuje się jak towar użyty i rozpakowany, czyli nie podlegający zwrotowi.

7.3. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.6. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7.7 Każdego Klienta obejmuje 14- dniowy okres na zwrócenie towaru oraz odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

7.8 Klient otrzymuje zwrot pieniędzy tą samą metodą jaką dokonał płatności.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej w województwie Sprzedawcy, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Platforma ODR ułatwia rozstrzyganie sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą przez niezależnego mediatora – online, bez potrzeby fizycznego kontaktu.   http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Ochrona danych osobowych.

9.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

 1. Informacja dla klienta, w związku z obowiązującym od 25 maja 2018r rozporządzeniem rodo o ochornie danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25.05.208r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, że od 25.05.2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pan/Pana danych osobowych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska:

10.1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska z siedzibą w Wysogotowie pod adresem ul.Wierzbowa 20. Dane kontaktowe placówki nr telefonu :882107486 e-mail: kontakt@auruminstytut.pl

10.2. Administrator nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba odpowiedzialna za obsługę i przetwarzanie danych osobowych jest dostępna pod numerem 537197797 lub pod adresem e-mail: kontakt@auruminstytut.pl.

10.3. AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska przetwarza Pani/Pana dane adresowe w następujących celach:

10.3.1. handlowych i informacyjnych o produktach firmy AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska

10.3.2. promowania nowych produktów i usług dostępnych na platformie www.akademiadiagnosty.pl

10.3.3. informowania o możliwościach przystąpienia do nowych produktów szkoleniowych

10.3.4. rejestracji do Akademii Diagnosty w celu zakupu produktów dostępnych na www.akademiadiagnosty.pl

10.3.5. informowaniu o organizacji szkleń, spotkań, konferencji i innych form edukacyjnych realizowanych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska

10.3.6. budowania ścieżki kariery członków Akademii Diagnosty w zakresie produktów oferowanych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska

10.4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

10.5. Pani/ Pana dane adresowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania:

10.5.1. w zakresie komunikacji przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji Administratora danych osobowych

10.5.2. w zakresie działań marketingowych Administratora i informowania o nowych produktach i zmianach ofertowych przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji Administratora

10.5.3. dane dotyczące newslettera usuwane będą po anulowaniu subskrypcji

10.5.4. dane dotyczące wysyłania sms usuwane będą po anulowaniu subskrypcji sms lub wykreśleniu danych osobowych z bazy danych przez ich właściciela

10.6. W związku z przetwarzaniem przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska danych osobowych przysługuje Pan/Panu:

10.6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia

10.6.2. prawo do sprostowania danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia

10.6.3. prawo do usunięcia danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia

10.6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia

10.6.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia

10.6.6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia

10.7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(a. Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym wybranym momencie pracy Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10.8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO.

10.9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług oferowanych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska i utrzymanie kontaktu z klientem.

10.10. AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska pobiera od Pani/ Pana niezbędną ilość danych potrzebnych do realizacji usług zgodnych z wybraną przez Panią/Pana ofertą .

10.11. Klient zapisujący się do newslettera i/ lub powiadomień SMS:

10.11.1. wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną na wskazany adres email i/lub numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną od Sprzedawcy

10.11.2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę

10.11.3. wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail i/lub sms w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne przez Sprzedawcę

 1. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

11.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

11.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017 r.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zakupu dostępu do szkolenia , bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Warunkiem uznania odstąpienia od umowy i uznania prawa do zwrotu poniesionych nakładów finansowych na dostęp do szkolenia jest brak aktywacji szkolenia.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo dostęp do wybranego szkolenia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 20 tel. 882 107 486 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu ustalenia czy nastąpiło uruchomienie szkolenia szkolenie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Aurum Instytut Medycyny Holistycznej

 1. Wierzbowa 20

62-081 Wysogotowo

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  …………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):   …………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów):……………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ……………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dane przetwarzane są przez firmę Aurum Instytut Medycyny Holistycznej zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności oraz regulaminie strony.

Otrzymuj ważne informacje!

Zależy Ci na rzetelnej wiedzy
i chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami?
Zapisz się na newsletter wpisując poniżej swój email.

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności oraz regulaminie strony.

Formularz kontaktowy​​

Masz pytanie? Wypełnij formularz, a my w ciągu 48h skontaktujemy się z Tobą.

Dane przetwarzane są przez firmę Aurum Instytut Medycyny Holistycznej zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności oraz regulaminie strony.